Zwalczanie chemiczne

Zajmujemy się zwalczaniem szkodników i ochrona przed nimi. Klientami naszymi są instytucje i przedsiębiorstwa: sklepy, restauracje, stołówki, zakłady przetwórstwa mięsnego, cukiernie i piekarnie, hotele, a nawet biura. Swoje działania oraz System kontroli Szkodników wprowadzamy do magazynów i innych obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego, by zmniejszyć szkody wyrządzane przez ich obecność (zanieczyszczanie żerowisk).

 

Dezynfekcja

Dezynfekcja – to zespół działań mających na celu maksymalne zmniejszenie w odkażanym materiale liczby drobnoustrojów. Jej zadaniem jest zniszczenie formy wegetatywnej mikroorganizmów, a czasami usuwa także formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie oznacza, że jest on jałowy. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki, związana jest z przedmiotami i powierzchniami użytkowymi.

Efekt dezynfekcji zależy od trzech elementów:

* drobnoustroju – gatunku, liczby, aktywności fizjologicznej;

* środka dezynfekcyjnego – właściwości chemicznych i fizycznych, stężenia, czasu działania;

* środowiska – obecności materii organicznej, temperatury, wilgotności, pH, poziomu kationów Ca2+ i Mn2+ itp.

Dezynfekcję przeprowadza się metodami fizycznymi i chemicznymi.

Dezynsekcja

Dezynsekcja to zabieg polegający na usunięciu za pomocą środków mechanicznych, biologicznych bądź chemicznych, wszelkich szkodników (insektów) ze środowiska człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o tępienie ze względów sanitarnych i gospodarczych owadów szkodliwych (zwłaszcza pasożytniczych stawonogów, takich jak muchy, komary, karaluchy, wszy, pchły czy mkliki). Dotyczy to zarówno osobników dorosłych, jak ich jaj i larw. W szerszym znaczeniu może wskazywać na niszczenie stawonogów w ogóle.

Dezynsekcja może być wykonana przy zastosowaniu środków

  • fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe),
  • mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie),
  • chemicznych (środki owadobójcze),
  • biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).

Dezynsekcja chemiczna może być przeprowadzana w kilku technologiach, w zależności od sytuacji. Każdej z nich przypisano pewną grupę preparatów chemicznych oznaczonych różnym stopniem toksyczności: od I klasy (np. tlenki metali) po IV, czyli preparaty szkodliwe – oznaczone krzyżem św. Andrzeja, które są najbardziej rozpowszechnione. W tej ostatniej klasie popularność zyskuje technologia żelowania. Używanie do dezynsekcji środków I i II klasy toksyczności wymaga posiadania uprawnień wydawanych przez WIOR.

Do grupy zabiegów dezynsekcyjnych zaliczane są także usługi wykonywane preparatami biotechnologicznymi: zwalczanie i monitoring szkodników magazynowych.

Dezynsekcja to również wyłapywanie owadów biegających i latających przy pomocy lepów z atraktantem pokarmowym lub dyspenserem feromonowym, które wabią określone gatunki owadów. Do zwalczania owadów latających można zastosować również lampy owadobójcze, w których światło UV jest elementem wabiącym.

Pamiętać jednak należy, że zabiegi chemiczne to ostateczność, a zawsze łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać niż zwalczać.

Deratyzacja

Jesień jest okresem, w którym szczególnie dokuczają nam gryzonie migrujące do pomieszczeń przed okresem zimowym. Pamiętając o zabezpieczeniu obiektów, nie zapomnijmy o profilaktycznej akcji odszczurzania – deratyzacji.

Deratyzacja jest to zespół zabiegów, których celem jest zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi obiektów. Odbywa się to przy pomocy środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Dotyczy wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Wykonuje się je przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

Deratyzacja to głównie chemiczne metody walki z gryzoniami. Stosowanie środków chemicznych może odbywać się tylko przez osoby przeszkolone lub być zlecone specjalistycznym firmom, które zajmują się usługami DDD zawodowo. Wynika to z konieczności doboru preparatu w zależności od obiektu, liczby występujących gryzoni oraz ich rodzaju. Działania muszą być rejestrowane i powinny zostać udokumentowane w sposób niebudzący wątpliwości kontrolerów. Po zabiegach DDD firma je wykonująca pozostawia na miejscu oświadczenie o rodzaju zastosowanego preparatu oraz terminie ich przeprowadzenia.

Do deratyzacji możemy podejść na dwa sposoby:

  • przeprowadzanie akcji okresowych (najczęściej wiosną i jesienią), których zadaniem jest zmniejszenie populacji szczurów,
  • stały, systematyczny nadzór, który zapewnia nie tylko całkowite wyeliminowanie populacji, ale też zabezpiecza obiekt przed ponownym zagnieżdżeniem się gryzoni.

Członkowie PSP DDD stosują integrowane metody zwalczania gryzoni (IPM). Łączą w skoordynowany sposób istniejące środki i sposoby niszczenia szkodników, aby powstała logiczna "układanka".

  1. Przede wszystkim zapobiegają przedostaniu się zwierząt do pomieszczeń zakładu przemysłu spożywczego, gdzie mogłyby znaleźć kryjówki i miejsca do rozrodu. Na jego terenie używają tylko takie rodentycydy, które są bezpieczne i zarejestrowane. Stosowanie ich następuje zawsze w zgodzie z instrukcją, która jest podana na etykiecie preparatu.
  2. Monitorowana jest aktywność gryzoni – każdorazowo sprawdzane są karmniki deratyzacyjne i odnotowywane dane w odpowiednich dokumentach. Członkowie stowarzyszenia przeprowadzają deratyzację w sposób bezpieczny zarówno dla personelu zakładu, jak też produktów. Ani one, ani opakowania, zgodnie z wymogami HACCP, nigdy nie zostaną zanieczyszczone stosowanymi rodentycydami.

Zwalczanie gryzoni jest obowiązkowe i uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Nakłada ona na właścicieli posesji obowiązek przeprowadzania okresowych akcji deratyzacyjnych.

Pamiętajmy, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu gryzoni niż je zwalczać.

Odkomarzanie

Otwartych przestrzenie w okresie wiosennym i letnim są szczególnie opanowane przez dokuczliwe owady latające. Znamy szereg dostępnych metod ich zwalczania. Na co dzień niezawodną jest metoda walki wręcz... Pamiętajmy, że owady to często nosiciele chorób i każdy sposób ich tępienia odgrywa rolę w zintegrowanym praktycznym programie zwalczania owadów. Szczególnie skuteczne przeciwko owadom latającym jest opryskiwanie przestrzenne, zwane aerozolowanie. Stosowane głównie przeciw komarom i muchom, stanowi metodę często wybieraną w sytuacjach epidemii, gdy za szybkim zmniejszeniem populacji owadów przemawiają względy społeczne. Dotyczy to w szczególności terenów turystycznych, gdzie występujące w nadmiernej ilości owady krwiopijne – komary i muchy – są uciążliwe dla turystów i mieszkańców. Stosowana przez firmę Felis metoda oprysku przestrzennego (aerozolowania) jest najskuteczniejszym środkiem walki na otwartych terenach z owadami latającymi.

Możemy zaoferować Państwu zwalczanie komarów na działkach oraz innych obiektach przy użyciu specjalistycznych urządzeń oraz preparatów. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowanych pracowników, co gwarantuje usługę najwyższej jakości.